Privacy Policy

Debetra bvba hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de reglementaire bepalingen.

Debetra bvba zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
De gegevens werden door Debetra aangekocht. Onze leverancier heeft hierbij de toestemming van u gekregen om de gegevens te verkopen voor commerciële doeleinden.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Debetra bvba kan gegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten Debetra bvba, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Debetra bvba verstrekt. Debetra bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Jouw voor- en achternaam
• Jouw adresgegevens
• Jouw telefoonnummer
• Jouw e-mailadres (algemeen of persoonlijk)

Debetra bvba verwerkt jouw persoonsgegevens voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van een aanvraag voor info, bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Bewaartermijn
Debetra bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Delen met anderen 
Deze database is niet toegankelijk voor derden en wordt ook niet tegen vergoeding ter beschikking gesteld van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan uw gegevens op elk moment laten aanpassen, vervolledigen of verwijderen. U kan ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@debetra.be met als onderwerp “aanpassing mijn persoonlijke gegevens”.

Indien u geen e-mails meer van Debetra bvba wenst te ontvangen kan u zich op elk moment uit onze mailinglijst uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@debetra.be of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken die u onderaan iedere mailing kan vinden.

Debetra bvba kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.